Μαρία Ζαχαροπούλου, Maria Zaharopoulou

Communications Officer

Open Pedia

Κύπρου 104, 104 Kyprou St.

41222 Λάρισα, GR41222 Larisa

Tηλ/Tel.: +30 6987574423

www.openpedia.gr

e-mailopenpediax@gmail.com

Skype: openpediax

www.openpediax.com