Οι Υπηρεσίες που  παρέχει η Open Pedia είναι:

 1. Η παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας και εύλογων προσαρμογών όλων των μορφών.
 2. Η παραγωγή και εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών(Λογισμικό, διαδικτυακών εφαρμογών κ.λπ.).
 3.  Η  παροχή υπηρεσιών, εγκατάστασης, λειτουργίας, αξιολόγησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων, εφαρμογών και προγραμμάτων υπολογιστών και διαδικτυακών εφαρμογών.
 4.  Η παροχή συμβουλών, η οργάνωση και η εκπόνηση μελετών σε θέματα εκπαίδευσης, εφαρμογών και προσβασιμότητας όλων των μορφών.
 5. Η παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης, μοντάζ, υποτιτλισμού και παραγωγής πολυμεσικών υλικών και εφαρμογών.
 6. Η παροχή υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση, για άτομα με αναπηρίες και εμποδιζόμενα άτομα, στις νέες τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου, δια ζώσης και εξ αποστάσεως.
 7. Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε σχέση με τα ζητήματα εκπαίδευσης και προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και εμποδιζόμενα άτομα.
 8. Η επεξεργασία, εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία των παραπάνω και άλλων συναφών ειδών και υπηρεσιών.
 9. Η παροχή υπηρεσιών για την  ανάπτυξη, χρήση, προώθηση και υποστήριξη εφαρμογών και εκπαιδευτικού υλικού αναφορικά με:
 • Τον τρόπο μετάδοσης της γνώσης και της πληροφορίας από απόσταση μέσω των ανοικτών ή/και των συμβατικών συστημάτων εκπαίδευσης,
 • Την προσέγγιση και εξέλιξη των τρόπων επικοινωνίας για την διδασκαλία και μάθηση,
 • Τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας(ΤΠΕ) σε όλες τις δραστηριότητες της εκπαίδευσης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις ηλικίες,
 • Τον σχεδιασμό ανάπτυξης και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής(πλατφόρμας, έντυπης, ηλεκτρονικής, βίντεο κ.ά.),
 • Την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που μπορεί να προσφερθεί και δια ζώσης,
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση προσβάσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους,
 • Την παροχή συμβουλευτικών σε άτομα ή ομάδες,
 • Την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων και φυσικών προσώπων που έχουν παγκόσμιων φορέων, φυσικών προσώπων και οργανισμών.

Η διοργάνωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων και άλλων ιδιωτών για συναφή με τους σκοπούς της εταιρείας θέματα. Επίσης η εταιρεία θα δραστηριοποιείται σε χώρες της Ε.Ε. και τρίτες χώρες.